สารจาก B.I.L.
“มาเรียนกันเถอะ”...ในใจกลางกรุงโตเกียวเมืองระดับสากล, “มารู้กนั เถอะ”...มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยใชภ้าษาญี่ปุ่น, “มาสนุก กันเถอะ”... B.I.L. มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศกัยภาพของคุณกบั เพื่อนๆทวั่ โลก

คอร์ส ภาษาญี่ปุ่น

JAPANESE LANGUAGE COURSE
หลักสูตรการเรียนที่เพิ่มความสามารถทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษา ปริญญาโท หรือ วิชาชีพ

คอร์ส อบรมเพื่อการเป็ นผู้ สอนภาษาญี่ปุ่ น

JAPANESE LANGUAGE TEACHER TRAINING COURSE
การเตรียมตัวเพื่อการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศของตน โดยให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

คอร ์ ส ภาษาญี่ปุ่นเพ ื่อธุรกิจ

BUSINESS JAPANESE INTERPRETING COURSE
คอร์สเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความก้าวหน้าและประสพความสำเร็จด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างเสริมทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการแปลเพอ ื่ การทา งานกบั บริษทั ญี่ปุ่นหรือ บริษัทใดๆ ในประเทศของตน