การเรียนรู้ทักษะ 4 ด้านอย่างสมบูรณ์แบบผ่านหลักสูตรการปฏิบัติ เพื่อสมัครสอบเข้าในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท นักเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจากทั่วทุกมุมโลกสามารถ
มาเรียนรวมกันในแต่ละชั้นเรียนตามความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน หนังสือเรียนที่เราจัดทำเป็นพิเศษและการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน” จนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้เรามีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการแนะแนวอาชีพ นักเรียนที่มีจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น "ฉันต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนวิชาชีพในญี่ปุ่น" "ฉันต้องการเรียนแฟชั่นในญี่ปุ่น" "ฉันต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น" นักเรียนทุกคนที่มีแรงจูงใจสูงจะมีการกระตุ้นซึ่งกันและกันในระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

คุณลักษณะพิเศษของโปรแกรม

Course Characteristics 01
วิธีการสอนแบบตรงด้วยการสอนเป็นทีมนำโดยคณาจารย์ประจำ

Course Characteristics 02
การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร หนังสือเรียน และสื่อโสตทัศน์ที่เราพัฒนาเป็นพิเศษผ่านการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง

Course Characteristics 03
การเรียนการสอนและการแนะแนวเส้นทางอาชีพ ที่ละเอียดโดยระบบครูประจำชั้นเรียน

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 สัปดาห์

  จันทร์ MON อังคาร TUE พุธ WED พฤหัสบดี THU ศุกร์ FRI
ช่วงที่ 1 period
9:10~10:00
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
สอบย่อย
Test
ไวยากรณ์
Grammar
ไวยากรณ์
Grammar
ช่วงที่ 2 period
10:10~11:00
ไวยากรณ์
Grammar
การอ่าน
Reading
ไวยากรณ์
Grammar
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
ช่วงที่ 3 period
11:10~12:00
การอ่าน
Reading
ไวยากรณ์
Grammar
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
ช่วงที่ 4 period
13:00~13:50
เรียงความ
Writing
การออกเสียง
CALL
เรียงความ
Writing
เรียงความ
Writing
การฟัง
Listening
ช่วงที่ 5 period
14:00~14:50
คันจิ
Kanji
การฟัง
Listening
คันจิ
Kanji
การฟัง
Listening
โฮมรูม
Home room

หลักสูตร

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน” ตามความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน
  ระดับต้น
A1~A2
ระดับกลาง
B1~B2-1
ระดับสูง
B2-2~
การอ่าน
 • สามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ ที่เขียนโดยใช้คำและวลีที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ (เช่น ประกาศของโรงเรียน, อีเมล์จากครู/จากสำนักงานโรงเรียน)
 • สามารถอ่านข้อมูลและสาระสำคัญที่จำเป็นจากเอกสารและบทความในหนังสือพิมพ์
 • สามารถอ่านข้อความโดยอนุมานสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้แสดงในข้อความ เช่น ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและความรู้สึก
 • สามารถอ่านข้อความที่ยาวและซับซ้อน เข้าใจโครงร่าง และค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
 • สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ และเข้าใจเนื้อหาของกิจการญี่ปุ่นและเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • สามารถอ่านและเพลิดเพลินกับงานวรรณกรรม
การฟัง
 • สามารถฟังและเข้าใจคำพูดที่ใช้สำนวนพื้นฐานและพูดช้าและชัดเจน
 • สามารถฟังและเข้าใจการบรรยายและคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและเรื่องที่สนใจได้อย่างชัดเจน
 • สามารถฟังและเข้าใจการบรรยายและการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ไม่ใช่แค่หัวข้อในชีวิตประจำวัน
การเขียน
 • สามารถอธิบายและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดที่เกี่ยวกับตัวเองและเรื่องในชีวิตประจำวันได้ (ตัวอย่าง: การแนะนำตัวเอง, ความมุ่งหวังในอนาคต)
 • สามารถเขียนรายงาน ความคิดเห็น เรียงความ ฯลฯ ในเรื่องที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่สนใจตามข้อมูลและประสบการณ์
 • สามารถสื่อสารผ่านอีเมลโดยใช้รูปแบบการเขียนและสำนวนที่เหมาะสมกับอีกฝ่าย
 • สามารถเขียนความคิดเห็น การโน้มน้าวใจ อย่างมีเหตุผล
 • สามารถรวบรวมข้อมูลในหัวข้อเฉพาะ การวิเคราะห์โครงสร้าง และการเขียนรายงาน
 • สามารถสรุปข้อความเชิงตรรกะขนาดยาวได้
การพูด (การสนทนา)
 • สามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ช็อปปิ้งหรือการไปโรงพยาบาล
 • สามารถพูดคุยเรื่องที่คุ้นเคยและหัวข้อทั่วไปได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความประทับใจ และการพูดคุยโดยใช้สำนวนที่เหมาะสมกับบุคคลอื่น
 • สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำในหัวข้อต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูล และอภิปรายเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน
 • สามารถแสดงสิ่งที่คุณต้องการพูดได้ และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้สำนวนที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
การพูด (ในการนำเสนอ)
 • สามารถอธิบายและนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้พร้อมทั้งแสดงให้เห็นภาพและยกตัวอย่างประกอบ
 • สามารถแสดงและนำเสนอความคิดเห็นพร้อมทั้งเลือกและเน้นประเด็นหลักในลักษณะที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและสามารถตอบคำถาม
 • สามารถค้นคว้าและสรุปข้อมูลและนำเสนอได้อย่างชัดเจนและละเอียดในลักษณะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง นอกจากนี้ยังสามารถตอบคำถามใดที่อาจมีได้
 • สามารถกำหนดธีมที่สนใจ กำหนดสมมติฐาน ตรวจสอบให้คำอธิบายได้โดยละเอียดและการนำเสนอผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ง่าย
คำศัพท์และคันจิ คันจิ
 • เรียนรู้วิธีการอ่าน เขียน และใช้คำศัพท์คันจิพื้นฐาน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างภาษาแม่และคำศัพท์คันจิของญี่ปุ่น
คันจิ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดและโครงสร้างของคันจิ และเรียนรู้วิธีการอ่าน เขียน และใช้คำศัพท์คันจิพื้นฐาน
 • ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้การอ่าน เขียน และการใช้ศัพท์คันจิ ในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้ศัพท์คันจิที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและการศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

ข้อความจากคณาจารย์

ฮิโรตะ ชิกาโกะ

เราให้ความสำคัญและเคารพวิธีคิดของแต่ละคนพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการออกแบบชั้นเรียนให้เหมาะสม ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะสนับสนุนการใช้ชีวิตในโรงเรียนของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ