การเรียนรู้ทักษะ 4 ด้านอย่างสมบูรณ์แบบผ่านหลักสูตรการปฏิบัติ เพื่อสมัครสอบเข้าในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท นักเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจากทั่วทุกมุมโลกสามารถ
มาเรียนรวมกันในแต่ละชั้นเรียนตามความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน หนังสือเรียนที่เราจัดทำเป็นพิเศษและการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน” จนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้เรามีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการแนะแนวอาชีพ นักเรียนที่มีจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น "ฉันต้องการเข้ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนวิชาชีพในญี่ปุ่น" "ฉันต้องการเรียนแฟชั่นในญี่ปุ่น" "ฉันต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น" นักเรียนทุกคนที่มีแรงจูงใจสูงจะมีการกระตุ้นซึ่งกันและกันในระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

คุณลักษณะพิเศษของโปรแกรม

Course Characteristics 01
วิธีการสอนแบบตรงด้วยการสอนเป็นทีมนำโดยคณาจารย์ประจำ

Course Characteristics 02
การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร หนังสือเรียน และสื่อโสตทัศน์ที่เราพัฒนาเป็นพิเศษผ่านการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง

Course Characteristics 03
การเรียนการสอนและการแนะแนวเส้นทางอาชีพ ที่ละเอียดโดยระบบครูประจำชั้นเรียน

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 สัปดาห์

  จันทร์ MON อังคาร TUE พุธ WED พฤหัสบดี THU ศุกร์ FRI
ช่วงที่ 1 period
9:10~10:00
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
สอบย่อย
Test
ไวยากรณ์
Grammar
ไวยากรณ์
Grammar
ช่วงที่ 2 period
10:10~11:00
ไวยากรณ์
Grammar
การอ่าน
Reading
ไวยากรณ์
Grammar
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
ช่วงที่ 3 period
11:10~12:00
การอ่าน
Reading
ไวยากรณ์
Grammar
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese communication
ช่วงที่ 4 period
13:00~13:50
เรียงความ
Writing
การออกเสียง
CALL
เรียงความ
Writing
เรียงความ
Writing
การฟัง
Listening
ช่วงที่ 5 period
14:00~14:50
คันจิ
Kanji
การฟัง
Listening
คันจิ
Kanji
การฟัง
Listening
โฮมรูม
Home room

หลักสูตร

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน” ตามความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของแต่ละคน
  ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
  สามารถเรียนรู้รูปแบบประโยคพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นและใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพิ่มคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อเรียนรู้ทักษะที่แสดงออกและการประยุกต์ใช้
 • หนังสือเรียนที่ใช้ขั้นสูง
 • สื่อการสอนที่ผลิตเอง
  (วัสดุ VTR, หนังสือพิมพ์, นวนิยาย ฯลฯ)
เข้าใจในวัฒนธรรมและสถานการณ์ของญี่ปุ่น เรียนรู้การแสดงออกที่เหมือนคนญี่ปุ่นมากขึ้นและเพิ่มทักษะการปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จริงผ่านการสัมภาษณ์
การอ่าน
 • สามารถอ่านตัวหนังสือ, คำศัพท์ และประโยคสั้น ๆ ได้
 • สามารถอ่านและเข้าใจประโยคที่รวมคำศัพท์, สำนวน และประโยคสั้น ๆ ที่เรียนไปแล้วได้
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง คุ้นเคยกับรูปแบบประโยคต่าง ๆ เช่น ข่าวในหนังสือพิมพ์, เรียงความ, แผ่นพับโฆษณา, รายงาน และจดหมาย เป็นต้น
 • สามารถเปรียบเทียบคำศัพท์และสำนวนที่ยังไม่เรียน และอ่านประโยคนั้น ๆ ได้จนจบ
 • สามารถเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในญี่ปุ่นและปัญหาในปัจจุบันจากการอ่านหนังสือพิมพ์
 • สามารถอ่านและดื่มด่ำกับวรรณกรรมได้
การฟัง
 • สามารถฟังเข้าใจบทสนทนาหรือประโยคสั้น ๆ ในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถฟังเข้าใจบทสนทนาหรือประโยคสั้น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถสรุปและเข้าใจข่าว และปัญหาในปัจจุบันได้
 • สามารถเข้าใจรายการโทรทัศน์
การพูด
 • สามารถออกเสียงคำ, คำศัพท์และประโยคสั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถพูดโดยใช้สำนวนที่เรียนมาในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถใช้สำนวนในการเจรจากับคู่สนทนา
 • สามารถพูดสั้น ๆ ได้ เช่น ประกาศ, แสดงความคิดเห็นตัวเอง
 • สามารถพูดด้วยการออกเสียงสูงต่ำ, สำเนียง และความเร็วได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • สามารถพูดได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การคุย การอภิปราย
 • สามารถนำเสนออย่างมีเสน่ห์และเข้าใจง่าย
การเขียน
 • สามารถสร้างประโยคสั้น ๆ โดยใช้รูปประโยคที่เรียนมา
 • สามารถเขียนด้วยตนเองได้ เช่น บันทึกประจำวัน แนะนำตัวเอง ความคาดหวังในอนาคตของฉันและครอบครัวของตัวเองได้
 • สามารถเขียนประโยคสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ที่เรียนมาและรูปประโยคขั้นกลางได้
 • สามารถเขียนประโยคความคิดเห็น, เรียงความ และรายงานได้
 • สามารถสรุปประโยคยาว ๆ ได้อย่างแม่นยำ
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะด้วยตนเอง, คิดโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ และสามารถเขียนเรียงความสั้น ๆ หรือรายงานได้
คันจ

ขอบเขตของคันจิ

 • ตระหนักถึงความแตกต่างของคันจิประเทศแม่กับคันจิในภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถอ่านและเขียนอักษรที่เป็นคันจิในบทเรียนขั้นต้นได้ 800 ตัว
ขอบเขตของส่วนประกอบของคันจิ
 • รู้โครงสร้างและส่วนประกอบของคันจิและคุ้นเคยตัวคันจิ
 • สามารถอ่านคันจิในบทเรียนขั้นต้นและสามารถเขียนอักษรที่มีความสำคัญหลัก ๆ ได้มากกว่า 500 ตัว
 • เรียนรู้ทักษะคันจิระดับ N2 เรียนวิธีการอ่าน, เขียน, ความหมายและการใช้
 • เรียนรู้ทักษะคันจิระดับที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมการวิจัยในญี่ปุ่น

ข้อความจากคณาจารย์

สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ
นักเรียนจากทั่วโลกกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีความสุขในขณะที่นักเรียนต่างเคารพวัฒนธรรมของกันและกัน แต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นทำให้สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและเส้นทางอาชีพได้ตลอดเวลาเพื่อให้คุณสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสบายใจ