จุดมุ่งหมายคือการได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและทำงานเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้ทั่วโลก
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับเครดิตในการฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน420ชั่วโมงที่ได้รับการพิจารณาโดย สำนักงานกิจการวัฒนธรรม
(หมายเลขทะเบียนของหน่วยงานด้านวัฒนธรรม: H29052613014)
งานสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา – นั่นคือผู้สอนภาษาญี่ปุ่น สามารถสอนทั้งคนญี่ปุ่นและไม่ใช่คนญี่ปุ่นเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

คุณลักษณะพิเศษของการเรียนการสอน

Course Characteristics 01
การศึกษาภาคปฏิบัติที่ยึดถือตามชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอมรวมทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา

Course Characteristics 02
หลักสูตรเฉพาะเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นยิ่งขึ้น

Course Characteristics 03
การศึกษาที่เน้นกิจกรรมอิสระของนักเรียนเช่นการนำเสนอและการอภิปราย

Course Characteristics 04
การสอนแบบตัวต่อตัวในชั้นเรียนขนาดเล็ก

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 สัปดาห์

* คลิกแต่ละวิชาเพื่อแสดงหลักสูตร
  จันทร์ MON อังคาร TUE พุธ WED พฤหัสบดี THU ศุกร์ FRI
ช่วงที่ 1
9:10~10:00
ช่วงที่ 2
10:10~11:00
ช่วงที่ 3
11:10~12:00
ช่วงที่ 4
13:00~13:50
ช่วงที่ 5
14:00~14:50
โฮมรูม
Homeroom
★・・・เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่  Only people whose native language is not Japanese

หลักสูตร

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกฝนทักษะภาคปฏิบัติโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในชั้นเรียนที่สอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น

การสอนภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ส่งเสริมครูที่มีความรู้และมุมมองที่หลากหลายและสามารถคิดหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตนเองตามสถานการณ์
การสอนภาษาญี่ปุ่น 1 2 (ตลอดทั้งปี) เรียนรู้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ และวิธีสร้างสื่อการสอน รวมถึงทัศนศึกษาคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบัน
การวิเคราะห์แบบเรียน (กันยายนถึงตุลาคม) วิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นหลาย ๆ แบบจากมุมมองของครู
การฝึกภาคปฏิบัติครั้งที่ 1 (มิถุนายน - กรกฎาคม) แนะนำรูปแบบประโยคเริ่มต้นและทำคาบเรียนฝึกหัด
สื่อการสอนทักษะขั้นกลางและขั้นสูง (ตุลาคม - พฤศจิกายน) สร้างสื่อการสอนสำหรับทักษะระดับกลางและขั้นสูง (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
การฝึกภาคปฏิบัติครั้งที่ 2 (มกราคม - กุมภาพันธ์) สร้างสื่อการสอนทักษะขั้นกลางและขั้นสูงและทำคาบเรียน
ประเมินผล (มกราคม - กุมภาพันธ์) เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลและสร้างแบบทดสอบขั้นต้น

ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้วิธีโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ได้รับความรู้เพื่อการสอนในขณะเดียวกันดูภาษาญี่ปุ่นของตัวเองอย่างเป็นกลาง
ไวยากรณ์ (ตลอดทั้งปี) วิเคราะห์รูปแบบประโยคขั้นต้นเป็นส่วนใหญ่ ได้รับความรู้ที่กว้างขวางและเรียนรู้จุดสำคัญในการสอน
การออกเสียง (ตลอดทั้งปี) เรียนรู้คุณสมบัติการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น (เสียง, จังหวะ, การเน้นเสียง, น้ำเสียง และอื่น ๆ ) เพื่อสามารถสอนการออกเสียงได้

การอภิปรายวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น วิธีคิดและพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นและความเป็นมาเหล่านั้น
การอภิปรายวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ตลอดทั้งปี) เรียนหัวข้อทั้ง 9 เช่น "การสื่อสารกับคนญี่ปุ่น", "ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น", "ภาษาญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่น" และ "การจ่าหน้าซองด้วยภาษาญี่ปุ่น" เพื่อทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การฝึกภาษา ปรับปรุงความสามารถทางภาษาและเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การฝึกภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ ตลอดทั้งปี) พัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนโดยการจัดกิจกรรมที่เน้นถึงบริบทในญี่ปุ่นเป็นหลัก เช่น การอภิปราย การแสดงออก การสัมภาษณ์ และแบบสำรวจแบบสอบถาม ฝึกออกเสียงโดยใช้ระบบ CALL

อื่น ๆ
มาตรการการทดสอบการสอนภาษาญี่ปุ่นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (กันยายน - ทุกเวลา) ใช้แบบประเมินการสอนเพื่อผ่านการทดสอบการสอนภาษาญี่ปุ่นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทฤษฎีครู (ตามความต้องการ) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนจะบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์และสาขาวิชาเฉพาะของแต่ละคน

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นคุณยังสามารถเข้าเรียนในชั่วโมงที่ 6 ซึ่งอยู่ในวิชาเลือกอิสระของหลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียน สามารถเข้าดูได้ที่นี่
เนื้อหาหลักสูตรของปีการศึกษา 2023

ข้อความจากคณาจารย์

1 ปีผ่านไป สามารถยืนบนเวทีด้วยความมั่นใจ
ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นมีบทบาทในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นหลายแห่งในประเทศต่าง ๆ วันแห่งการเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นนั้นยากลำบาก แต่ก็ทำให้ประสบความสำเร็จ หลังจากผ่านไป 1 ปี คุณจะรับรู้ถึงการเติบโตของคุณและสามารถยืนบนเวทีได้อย่างมั่นใจ

การบรรยายของแต่ละวิชา และการให้คำปรึกษา

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นจัดบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียน นอกจากนี้เรายังตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าเรียนโดยมุ่งเน้นไปที่การอธิบายวิชา (เนื้อหาการเรียน, ลักษณะเด่น, เส้นทางอาชีพ และอื่น ๆ) โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา กรุณาเข้าร่วม