หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น: เมษายน


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50

จำนวนผู้สมัคร
180 คน

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี (เข้าเรียนในเดือนเมษายน - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการรับสมัครจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
การตัดสินใจผ่านหรือไม่ผ่านจะขึ้นอยู่กับการคัดกรองเอกสารและหากผู้ค ้าประกันของผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นจ าเป็นต้องมีการสัมภาษณ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น: ตุลาคม


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50

จำนวนผู้สมัคร
60 คน

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี 6 เดือน (เข้าเรียนในเดือนตุลาคม - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 31 กรกฎาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการสมัครกำหนดเวลาจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
การตัดสินใจผ่านหรือไม่ผ่านจะขึ้นอยู่กับการคัดกรองเอกสารและหากผู้ค ้าประกันของผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นจ าเป็นต้องมีการสัมภาษณ์

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50

จำนวนผู้สมัคร
60 คน

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี (เข้าเรียนในเดือนเมษายน - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น หากภาษาแม่ของคุณไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น คุณจะต้องผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ (①〜④)
ผู้ที่ได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศ
(ในกรณีนี้ จะต้องมีอัตราการเข้าเรียนที่สถาบันภาษาญี่ปุ่น 80% หรือมากกว่านั้น)
ผู้ที่ผ่าน "การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" N2 ขึ้นไปซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้คะแนน 200 หรือมากกว่าใน "การสอบญี่ปุ่นเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรช่วยเหลือนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่ของสถาบันว่ามีความสามารถทางวิชาการเช่นเดียวกับข้างต้น (②หรือ③)
* เพื่อที่จะทำงานเป็นครูในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นแจ้งมานั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานการแจ้งเตือนของสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการสมัครกำหนดเวลาจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)
ชาวญี่ปุ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โปรดติดต่อแยก

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
[ผู้ที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่]
◇ในกรณีสมัครที่โตเกียว (สถาบันของเรา)
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีสมัครที่สำนักงานในต่างประเทศ
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยสไกป์หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สำนักงานในต่างประเทศ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการยกเว้นจากการสอบข้อเขียน

[ผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่]
หลังจากส่งเอกสารการสมัครแล้วจะมีการทดสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาว่าผ่านหรือไม่

หลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50 (ไม่เกิน 15:50 เมื่อเข้าเรียนวิชาเลือก)

จำนวนผู้สมัคร
120 คน

ระยะเวลาการศึกษา
2 ปี (เข้าเรียนในเดือนเมษายน - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัด ๆ ไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศหรือญี่ปุ่นและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น หรือจะต้องผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ (⓵〜⓸)
ผู้ที่ได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศ
(ในกรณีนี้ จะต้องมีอัตราการเข้าเรียนที่สถาบันภาษาญี่ปุ่น 80% หรือมากกว่านั้น)
ผู้ที่ผ่าน "การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" N2 ขึ้นไปซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้คะแนน 200 หรือมากกว่าใน "การสอบญี่ปุ่นเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรช่วยเหลือนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่ของสถาบันว่ามีความสามารถทางวิชาการเช่นเดียวกับข้างต้น (⓶หรือ⓷)

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการสมัครกำหนดเวลาจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
◇ ในกรณีสมัครที่โตเกียว (สถาบันของเรา)
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีสมัครที่สำนักงานในต่างประเทศ
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยสไกป์หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สำนักงานในต่างประเทศ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการยกเว้นจากการสอบข้อเขียน

วิธีการสมัครและสถานที่รับสมัคร


วิธีการสมัคร
จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันชาวญี่ปุ่นในการสอบเข้าเรียนสถาบัน (ไม่รวมคนญี่ปุ่นที่สมัครเรียนหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น)
ผู้ค้ำประกันจะต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดและส่งไปยังแผนกการศึกษาในโตเกียว (ไม่อนุญาตให้ส่งทางไปรษณีย์)
ชาวญี่ปุ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ที่สมัครหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นจะต้องรวบรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดและส่งไปยังแผนกการศึกษาในโตเกียว (อนุญาตให้ส่งทางไปรษณีย์ได้)
หากอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน, เกาหลี หรือไทยและไม่มีผู้ค้ำประกันชาวญี่ปุ่น โปรดสมัครที่สำนักงานที่ไทเป, โซล หรือกรุงเทพฯ
หากอาศัยอยู่ในประเทศจีนและไม่มีผู้ค้ำประกันชาวญี่ปุ่น โปรดสมัครที่ประชาสัมพันธ์ที่ปักกิ่งหรือเทียนจินตามข้อมูลด้านล่าง
หากอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและไม่มีผู้ค้ำประกันชาวญี่ปุ่น โปรดสมัครที่ประชาสัมพันธ์ที่จาการ์ตาตามข้อมูลด้านล่าง
* โปรดติดต่อพนักงานต้อนรับโดยตรง เนื่องจากการสมัครในประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียมีเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม
ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เช่น ผู้สมัครที่สมัครสอบเข้าในแต่ละสำนักงานหรือแต่ละองค์กร และผู้ปกครอง (ผู้สนับสนุนทางการเงิน) สถาบันจะเป็นผู้ค้ำประกันในกรณีที่อยู่กับสถาบัน (ระบบการรับประกันของโรงเรียน)

สถานที่รับสมัคร

[Tokyo]
Bunka Institute of Language Educational Affairs Department (Kyoumu) 3-22-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo JAPAN
TEL(03)3299-2011
Office Hour: 9:10AM – 4:30PM Monday thru Friday Closed on National holidays and school holidays Need to call before visiting B.I.L


[Taipei]
Bunka Gakuen International Communication Center, Taipei Office 4F, #57, Sec 1, CHONG-CHING S ROAD, TAIPEI TAIWAN
TEL(02)2375-1951
Office Hour: 9:00AM – 5:00PM Monday thru Friday Closed on Taiwanese holidays


[Seoul]
Bunka Gakuen International Communication Center, Seoul Office 102dong 204-1,2ho SKHUB BLDG. GYEONGUN-DONG89-4, JONGNO-GU, SEOUL110-776 KOREA
TEL(02)561-6708
Office Hour: 9:00AM – 5:00PM Monday thru Friday Closed on Korean holidays


[สำนักงานในกรุงเทพฯ]
90 ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร (083) 163-8555 @ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 - 17:00 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย)


[Indonesia]
PT. JELLYFISH EDUCATION INDONESIA
Head Office / Tangerang Serpong Branch - Komplek Ruko Fluorite No. 77, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Jakarta Branch - Fuji Biru 3F, Jl. Ciputat Raya 335A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230
TEL 021-2222-5343
E-mail info@jellyfish.co.id


※ Please note that the content of the B.I.L.’s admission process concerning applicant’s acceptance or rejection will not be released in any way.

เอกสารการสมัคร

หากเอกสารการสมัครของคุณไม่สมบูรณ์ (เอกสารไม่เพียงพอ, ข้อมูลขาดหาย, ตราประทับหาย และอื่น ๆ ) จะไม่สามารถสมัครสอบได้ โปรดตรวจสอบก่อนสมัคร * เอกสารที่ส่งจะไม่ถูกส่งคืน
  เอกสารที่ต้องส่ง บทคัดย่อ รายการตรวจสอบเอกสารสำคัญ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรฝึกอบรม
สัญชาติต่างประเทศ สัญชาติต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น สัญชาติต่างประเทศ
1 ใบสมัครสอบ
(กำหนดโดยสถาบัน)
 1. ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตนเอง
2 จดหมายรับรองตัวตน
(กำหนดโดยสถาบัน)
 1. ผู้ค้ำประกันเป็นคนกรอกเอกสารและประทับตรา (ลงนาม)
 2. ควรกรอกอาชีพ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) ของผู้ค้ำประกันอย่างชัดเจน
 3. กรอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร (นักเรียน) และผู้ค้ำประกันในรายละเอียดให้มากที่สุด
3 รายงานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(กำหนดโดยสถาบัน)
 1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเนื่องจากจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของตนเองหลังจากการลงทะเบียน
4 เอกสารรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ส่งเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

[หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น]
 1. เอกสารรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 2. สำเนาการผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
 3. เอกสารอื่น ๆ

[หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น]
 1. ประกาศนียบัตรและเอกสารรับรองการเข้าเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 2. สำเนาการผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 3. สำเนาผลการสอบ EJU
5 สถาบันที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกสารรับรอง
 1. หากผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนมีอายุต่ำกว่า 6 ปีหรือมากกว่า 8 ปีกำลังเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาให้ส่งหลักฐานการเข้าโรงเรียนประถมและวันที่สำเร็จการศึกษา
6 สถาบันที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด
ผลการศึกษาของโรงเรียน
เอกสารรับรอง
7 เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด

* 1 ไม่จำเป็นต้องใช้ หากเหมือนกันกับสถาบันที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด

 1. ในกรณีที่เข้าโรงเรียนวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้ส่งเอกสารรับรองของมหาวิทยาลัย (วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย)

※1

※1

※1

※1
8 รูปหน้าตรง
(กว้าง 40 มม. × ยาว 30 มม.)
4 ใบ
(รวมประวัติส่วนตัวและใบสมัคร)
 1. ไม่มีหมวก, ไม่มีพื้นหลัง, หันหน้าตรง, ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายที่สร้างขึ้นด้วยกล้องดิจิตอล, สำเนาแบบสี และอื่น ๆ.
 2. เขียนชื่อด้านหลังรูป
9 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

20,000 เยน
ไม่มีการคืนเงินหลังจากการสอบ

10 ประวัติส่วนตัว
(กำหนดโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง)
 1. ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตนเอง
 2. กรอกข้อมูลทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและถูกต้องเช่นเดียวกับใบสมัคร
 3. ในกรณีที่จบการศึกษามากกว่า 5 ปี โปรดกรอกเหตุผลในการศึกษาต่อในข้อ "14" และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาจากสถาบัน (ถ้ากรอกไม่หมด สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)
11 เอกสารชี้แจงเหตุผล

ประมาณ 1 หน้า A4
สามารถใช้โปรแกรม Word ได้

12 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่าย
(กำหนดโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง)

ผู้ชำระค่าใช้จ่ายเป็นผู้กรอก

13 เอกสารพิสูจน์ความสามารถในการชำระเงินของผู้ชำระเงิน
เช่น เอกสารรับรองเงินในบัญชี

เช่น เอกสารรับรองเงินในบัญชี

14 รายได้ต่อปีของผู้ชำระเงิน
รับรอง
เอกสาร

*2 ผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก จำเป็นต้องส่งเอกสาร เช่น เอกสารรับรองรายได้


※2

※2
15 สถานภาพการพำนัก
ใบรับรอง
เอกสารสมัครขอทุน
(เอกสาร 3 ชุด กำหนดโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่ 1-3)
(แนบภาพถ่ายหน้าตรง)

*3 ผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก จำเป็นต้องส่งเอกสาร กรอกทั้งหมด ยกเว้น "ข้อ29"

 1. กรอกทั้งหมด ยกเว้น "ข้อ29"

※3

※3

※3
16 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย

*4 ผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก จำเป็นต้องส่งเอกสาร

 1. ส่งสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตร

※4

※4

※4
17 สำเนาหนังสือเดินทาง

ส่งสำเนาหน้าที่มีรูปหน้าตรง

18 หอพักนักศึกษา
ใบสมัครเข้าหอพัก

*5 หากต้องการเข้าสู่หอพักนักศึกษา จะต้องส่งเอกสาร อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่สามารถเข้าพักได้


※5

※5

※5

※5
จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้
◇หากพำนักอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่าหนึ่งเดือนโดยมีสถานะ “การพำนักระยะสั้น” ในอดีต จะต้องส่งคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำระหว่างการพำนักและเอกสารประกอบการเรียน
◇ในกรณีที่ผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหรือผู้ที่ไม่ใช่ญาติเป็นผู้ชำระเงิน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำหรับเอกสารสำคัญ นอกจากนี้หากจำเป็นสถาบันและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอาจขอ "เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ " ในกรณีดังกล่าวโปรดส่งเอกสารทันที
เอกสารแต่ละฉบับที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นแบบอื่น จะต้องส่งในรูปแบบต้นฉบับ (ไม่สามารถถ่ายสำเนาได้)
เอกสารรับรองจะต้องออกภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออก อย่างไรก็ตามหากเอกสารที่ออกในต่างประเทศอาจออกภายใน 6 เดือน
หากเอกสารแต่ละฉบับเขียนด้วยภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษโปรดแนบเอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ในกรณีนี้ การลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้แปล, บริษัทแปล, ผู้อำนวยการโรงเรียน และอื่น ๆ ซึ่งลงชื่อว่าเอกสารแปลถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น
เอกสารการสมัครจะถูกใช้สำหรับการคัดกรองการรับสมัคร, การสมัครเพื่อรับใบรับรองสถานภาพการพำนัก และสำหรับการลงทะเบียนนักเรียนในช่วงกลางเทอม แต่จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม

เกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน


หน้าที่ของผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกันดำเนินขั้นตอนการรับสมัคร (การสมัคร, การชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) ที่สถาบันในนามของผู้สมัคร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น "สะพาน" ระหว่างสถาบันและผู้สมัคร เช่น การส่งประกาศและการติดต่อจากสถาบันไปยังผู้สมัคร
หากผู้ปกครองไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องเงิน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้สมัครในช่วงที่อาศัยอยู่ที่นี่ หรือเกิดปัญหา เช่น การศึกษาต่อ ปัญหาส่วนตัว ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

คุณสมบัติผู้ของค้ำประกัน

โดยหลักการแล้วผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในแถบโตเกียวหรือใกล้เคียง หรือผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอิสระและมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร


เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใบรับรองสถานภาพการพำนักและวีซ่า


ในกรณีที่มีการเข้าประเทศใหม่
ผู้ที่เข้าเรียนในสถาบันจะได้รับสถานะ “นักเรียนแลกเปลี่ยน” ในฐานะนักเรียนต่างชาติโดยกระทรวงยุติธรรม
สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศสามารถรับวีซ่าและมาญี่ปุ่นได้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ผู้ค้ำประกันส่งเอกสารสำคัญและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบไปที่สถาบัน
สถาบันจะสมัคร “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” ให้กับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในนามของผู้ค้ำประกัน
หลังจากได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" สถาบันจะส่งให้ผู้ค้ำประกัน จากนั้นผู้ค้ำประกันจะส่งไปยังผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศด้วย "หนังสือเดินทาง", "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก", "ใบอนุญาตเข้าเรียน" และเอกสารสำคัญอื่น ๆ

ในกรณีที่มีสถานะ "พำนักระยะสั้น"
หากเป็นผู้สมัครในประเทศที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันและมีสถานะ "พำนักระยะสั้น" สำหรับการท่องเที่ยวหรือการเยี่ยมชม จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่นได้และจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่เข้าประเทศใหม่

ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครจนถึงการมาถึงญี่ปุ่น

ผู้สมัคร
ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
หลังจากยืนยันว่าเอกสารการสมัครที่ผู้สมัครส่งมานั้นสมบูรณ์แล้วให้สมัครที่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันพร้อมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 20,000 เยน
สถาบันสอนภาษาบุงขะ
ใบสมัครจะได้รับการตรวจสอบภายใน 3 สัปดาห์หลังจากได้รับใบสมัคร และจะมีการแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน (แบบฟอร์มการโอนชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกแนบให้กับผู้สมัครที่ผ่าน)
ผู้ค้ำประกัน
เมื่อได้รับการแจ้งว่าผ่าน ให้ใช้แบบฟอร์มการโอนชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 120,000 เยนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ่ายสำเนาใบเสร็จของแบบฟอร์มการโอนชำระเงิน และส่งไปยังสถาบัน
สถาบันสอนภาษาบุงขะ
หลังจากการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้รับการยืนยันแล้ว จดหมายตอบรับจะถูกส่งไปยังผู้ค้ำประกัน เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะไปที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในนามของผู้สมัครและยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
การตรวจสอบจะดำเนินการตามเอกสารการสมัคร และใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะถูกส่งไปยังสถาบัน
* แม้ว่าจะผ่านการสอบในสถาบัน แต่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองติดภารกิจทางการทูตในต่างประเทศ
สถาบันสอนภาษาบุงขะ
ส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและแบบฟอร์มการโอนชำระเงินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนให้กับผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
ใบรับรองสถานภาพการพำนักและจดหมายตอบรับที่ส่งจากโรงเรียนจะถูกส่งไปยังผู้สมัคร
ผู้สมัคร
สมัครวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศพร้อมใบรับรองสถานภาพการพำนัก, จดหมายตอบรับ, หนังสือเดินทาง, และภาพถ่ายที่ส่งมาจากผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน
เตรียมตัวสำหรับการมาญี่ปุ่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าศึกษา
หากไม่สามารถมาญี่ปุ่นได้ภายใน 1 เดือนนับจากพิธีเปิดการศึกษา การลงทะเบียนจะถูกเลื่อนหรือยกเลิกเนื่องจากการจัดการชั้นเรียน

เกี่ยวกับการคืนเงินค่าเล่าเรียน


ในกรณีที่ใบรับรองสถานภาพการพำนักไม่ได้รับการอนุมัติ
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งจดหมายตอบรับคืน

ในกรณีที่ใบรับรองสถานภาพการพำนักได้รับการอนุมัติ แต่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่าและยังไม่มาถึงญี่ปุ่น
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมแรกเข้า อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งจดหมายตอบรับและใบรับรองสถานภาพการพำนักคืน

ในกรณีที่สมัครขอวีซ่าที่สถานทูตในต่างประเทศ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติและไม่สามารถมาญี่ปุ่นได้
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะต้องส่งจดหมายตอบรับคืน และเอกสารยืนยันว่าไม่มีการออกวีซ่าที่สถานทูตในต่างประเทศ

ในกรณีที่ได้รับวีซ่า แต่ปฏิเสธการเข้าเรียนก่อนออกจากประเทศ
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมแรกเข้า อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งเอกสารที่สามารถยืนยันการเพิกถอนวีซ่า ใบรับรองสถานภาพการพำนัก และจดหมายตอบรับคืน

ในกรณีที่นักเรียนที่เดินทางมาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าลาออกหรือไม่มาเรียน
การชำระเงินทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคืน

ในกรณีที่คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
การลงทะเบียนจะถูกยกเลิกและการชำระเงินทั้งหมดจะได้รับคืนยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งจดหมายตอบรับคืน

ในกรณีที่มีวีซ่าที่อนุญาตให้เรียนที่ญี่ปุ่นหรือมีสัญชาติญี่ปุ่น แต่ลาออกก่อนที่จะลงทะเบียน
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมแรกเข้า อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งเอกสารลาออกภายในสิ้นเดือนก่อนเดือนที่จะเข้าเรียน