หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น: เมษายน


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50

จำนวนผู้สมัคร
180 คน

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี (เข้าเรียนในเดือนเมษายน - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการรับสมัครจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
จะผ่านการพิจารณาหรือไม่โดยการตรวจสอบจากเอกสารและการสัมภาษณ์

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น: ตุลาคม


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50

จำนวนผู้สมัคร
60 คน

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี 6 เดือน (เข้าเรียนในเดือนตุลาคม - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 31 กรกฎาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการสมัครกำหนดเวลาจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
จะผ่านการพิจารณาหรือไม่โดยการตรวจสอบจากเอกสารและการสัมภาษณ์

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50

จำนวนผู้สมัคร
60 คน

ระยะเวลาการศึกษา
1 ปี (เข้าเรียนในเดือนเมษายน - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัดไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น หากภาษาแม่ของคุณไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น คุณจะต้องผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ (①〜④)
ผู้ที่ได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศ
(ในกรณีนี้ จะต้องมีอัตราการเข้าเรียนที่สถาบันภาษาญี่ปุ่น 80% หรือมากกว่านั้น)
ผู้ที่ผ่าน "การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" N2 ขึ้นไปซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้คะแนน 200 หรือมากกว่าใน "การสอบญี่ปุ่นเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรช่วยเหลือนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่ของสถาบันว่ามีความสามารถทางวิชาการเช่นเดียวกับข้างต้น (②หรือ③)
* เพื่อที่จะทำงานเป็นครูในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นแจ้งมานั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานการแจ้งเตือนของสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการสมัครกำหนดเวลาจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)
ชาวญี่ปุ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โปรดติดต่อแยก

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
[ผู้ที่ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่]
◇ในกรณีสมัครที่โตเกียว (สถาบันของเรา)
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีสมัครที่สำนักงานในต่างประเทศ
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยสไกป์หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สำนักงานในต่างประเทศ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการยกเว้นจากการสอบข้อเขียน

[ผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่]
หลังจากส่งเอกสารการสมัครแล้วจะมีการทดสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาว่าผ่านหรือไม่

หลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น


คาบเรียน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์) 9: 10-14: 50 (ไม่เกิน 15:50 เมื่อเข้าเรียนวิชาเลือก)

จำนวนผู้สมัคร
120 คน

ระยะเวลาการศึกษา
2 ปี (เข้าเรียนในเดือนเมษายน - จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีถัด ๆ ไป)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในต่างประเทศหรือญี่ปุ่นและมีสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศนั้น หรือจะต้องผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ (⓵〜⓸)
ผู้ที่ได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 6 เดือนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศ
(ในกรณีนี้ จะต้องมีอัตราการเข้าเรียนที่สถาบันภาษาญี่ปุ่น 80% หรือมากกว่านั้น)
ผู้ที่ผ่าน "การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" N2 ขึ้นไปซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้คะแนน 200 หรือมากกว่าใน "การสอบญี่ปุ่นเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรช่วยเหลือนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่ของสถาบันว่ามีความสามารถทางวิชาการเช่นเดียวกับข้างต้น (⓶หรือ⓷)

ระยะเวลาในการสมัคร
การเข้าประเทศใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 25 ธันวาคม (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารหลังจากตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด
หากคุณมีสถานภาพการพำนักอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* อย่างไรก็ตามการสมัครกำหนดเวลาจะปิดทันทีที่มีคนมาสมัครครบตามจำนวนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลารับสมัคร (กรุณาติดต่อล่วงหน้าและตรวจสอบ)

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
20,000 เยน

วิธีการคัดเลือก
◇ ในกรณีสมัครที่โตเกียว (สถาบันของเรา)
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีสมัครที่สำนักงานในต่างประเทศ
หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร จะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหลังจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยสไกป์หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สำนักงานในต่างประเทศ และพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่
◇ในกรณีที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการยกเว้นจากการสอบข้อเขียน

วิธีการสมัครและสถานที่รับสมัคร


วิธีการสมัคร
การสมัครของนักเรียนต่างชาติที่มิได้มีสถานะพำนักในประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามหากไม่มีผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นท่านสามารถสมัครผ่านสำนักงานสาขาในแต่ละแห่งได้ การสมัครผ่านสำนักงานสาขาท่านไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่น โดยสำนักงานสาขาจะเปรียบ เสมือนผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นแทน
หากท่านพำนักอยู่ใต้หวัน เกาหลีใต้ ไทย หรือ ฝรั่งเศส และไม่มีผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่น กรุณาสมัครผ่านสำนักงานสาขาที่ ไทเป โซล กรุงเทพ และปารีส
หากท่านพำนักอยู่ในจีนและไม่มีผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่น กรุณาสมัครผ่านตัวแทนที่ปักกิ่งหรือเทียนจิน
หากท่านพำนักอยู่ในอินโดนีเซียและไม่มีผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นกรุณาสมัครผ่านตัวแทนที่อินโดนีเซีย
ผู้สมัครนอกเหนือจาก ใต้หวัน เกาหลีใต้ ไทย ฝรั่งเศส จีน และอินโดนีเซีย กรุณาติดต่อมาทางโรงเรียนได้โดยตรง

สถานที่รับสมัคร

[Tokyo]
Bunka Institute of Language Educational Affairs Department (Kyoumu)
3-22-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo JAPAN
TEL(03)3299-2011
Office Hour: 9:10AM – 4:30PM Monday thru Friday Closed on National holidays and school holidays Need to call before visiting B.I.L


[Taipei]
Bunka Gakuen International Communication Center, Taipei Office
4F, #57, Sec 1, CHONG-CHING S ROAD, TAIPEI TAIWAN
TEL(02)2375-1951
Office Hour: 9:00AM – 5:00PM Monday thru Friday Closed on Taiwanese holidays


[Seoul]
Bunka Gakuen International Communication Center, Seoul Office
102dong 204-1,2ho SKHUB BLDG. GYEONGUN-DONG89-4, JONGNO-GU, SEOUL110-776 KOREA
TEL(02)561-6708
Office Hour: 9:00AM – 5:00PM Monday thru Friday Closed on Korean holidays


[สำนักงานในกรุงเทพฯ]
90 ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร (083) 163-8555 @ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 - 17:00 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย)


[Paris]
8.Rue de Marignan, 75008 Paris France
TEL(01)43-59-77-73 Email : bunka@sft.fr


[Indonesia]
PT. JELLYFISH EDUCATION INDONESIA
Head Office / Tangerang Serpong Branch - Komplek Ruko Fluorite No. 77, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Jakarta Branch - Office 88 Tower A 26F, Kota Kasablanka Jl. Casablanca Raya Kav. 88, RT.16/RW.5,
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870 Indonesia
TEL 021-2222-5343
E-mail info@jellyfish.co.id


※ Please note that the content of the B.I.L.’s admission process concerning applicant’s acceptance or rejection will not be released in any way.

เอกสารการสมัคร

หากเอกสารการสมัครของคุณไม่สมบูรณ์ (เอกสารไม่เพียงพอ, ข้อมูลขาดหาย, ตราประทับหาย และอื่น ๆ ) จะไม่สามารถสมัครสอบได้ โปรดตรวจสอบก่อนสมัคร * เอกสารที่ส่งจะไม่ถูกส่งคืน
  เอกสารที่ต้องส่ง บทคัดย่อ รายการตรวจสอบเอกสารสำคัญ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรฝึกอบรม
สัญชาติต่างประเทศ สัญชาติต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น สัญชาติต่างประเทศ
1 ใบสมัครสอบ
(กำหนดโดยสถาบัน)
 1. ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตนเอง
2 จดหมายรับรองตัวตน
(กำหนดโดยสถาบัน)
 1. ผู้ค้ำประกันเป็นคนกรอกเอกสารและประทับตรา (ลงนาม)
 2. ควรกรอกอาชีพ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) ของผู้ค้ำประกันอย่างชัดเจน
 3. กรอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร (นักเรียน) และผู้ค้ำประกันในรายละเอียดให้มากที่สุด
3 รายงานความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(กำหนดโดยสถาบัน)
 1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเนื่องจากจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของตนเองหลังจากการลงทะเบียน
4 เอกสารรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ส่งเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

[หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น]
 1. เอกสารรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 2. สำเนาการผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
 3. เอกสารอื่น ๆ

[หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น]
 1. ประกาศนียบัตรและเอกสารรับรองการเข้าเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 2. สำเนาการผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 3. สำเนาผลการสอบ EJU
5 สถาบันที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกสารรับรอง
 1. หากผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนมีอายุต่ำกว่า 6 ปีหรือมากกว่า 8 ปีกำลังเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาให้ส่งหลักฐานการเข้าโรงเรียนประถมและวันที่สำเร็จการศึกษา
6 สถาบันที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด
ผลการศึกษาของโรงเรียน
เอกสารรับรอง
7 เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด

* 1 ไม่จำเป็นต้องใช้ หากเหมือนกันกับสถาบันที่สำเร็จการศึกษาล่าสุด

 1. ในกรณีที่เข้าโรงเรียนวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้ส่งเอกสารรับรองของมหาวิทยาลัย (วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย)

※1

※1

※1

※1
8 รูปหน้าตรง
(กว้าง 40 มม. × ยาว 30 มม.)
4 ใบ
(รวมประวัติส่วนตัวและใบสมัคร)
 1. ไม่มีหมวก, ไม่มีพื้นหลัง, หันหน้าตรง, ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายที่สร้างขึ้นด้วยกล้องดิจิตอล, สำเนาแบบสี และอื่น ๆ.
 2. เขียนชื่อด้านหลังรูป
9 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

20,000 เยน
ไม่มีการคืนเงินหลังจากการสอบ

10 ประวัติส่วนตัว
(กำหนดโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง)
 1. ผู้สมัครต้องกรอกด้วยตนเอง
 2. กรอกข้อมูลทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและถูกต้องเช่นเดียวกับใบสมัคร
 3. ในกรณีที่จบการศึกษามากกว่า 5 ปี โปรดกรอกเหตุผลในการศึกษาต่อในข้อ "14" และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาจากสถาบัน (ถ้ากรอกไม่หมด สามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)
11 เอกสารชี้แจงเหตุผล

ประมาณ 1 หน้า A4
สามารถใช้โปรแกรม Word ได้

12 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่าย
(กำหนดโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง)

ผู้ชำระค่าใช้จ่ายเป็นผู้กรอก

13 เอกสารพิสูจน์ความสามารถในการชำระเงินของผู้ชำระเงิน
เช่น เอกสารรับรองเงินในบัญชี

เช่น เอกสารรับรองเงินในบัญชี

14 รายได้ต่อปีของผู้ชำระเงิน
รับรอง
เอกสาร

*2 ผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก จำเป็นต้องส่งเอกสาร เช่น เอกสารรับรองรายได้


※2

※2
15 สถานภาพการพำนัก
ใบรับรอง
เอกสารสมัครขอทุน
(เอกสาร 3 ชุด กำหนดโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่ 1-3)
(แนบภาพถ่ายหน้าตรง)

*3 ผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก จำเป็นต้องส่งเอกสาร กรอกทั้งหมด ยกเว้น "ข้อ29"

 1. กรอกทั้งหมด ยกเว้น "ข้อ29"

※3

※3

※3
16 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย

*4 ผู้ที่ไม่มีสถานภาพการพำนัก จำเป็นต้องส่งเอกสาร

 1. ส่งสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตร

※4

※4

※4
17 สำเนาหนังสือเดินทาง

ส่งสำเนาหน้าที่มีรูปหน้าตรง

18 หอพักนักศึกษา
ใบสมัครเข้าหอพัก

*5 หากต้องการเข้าสู่หอพักนักศึกษา จะต้องส่งเอกสาร อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่สามารถเข้าพักได้


※5

※5

※5

※5
จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้
◇หากพำนักอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่าหนึ่งเดือนโดยมีสถานะ “การพำนักระยะสั้น” ในอดีต จะต้องส่งคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำระหว่างการพำนักและเอกสารประกอบการเรียน
◇ในกรณีที่ผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหรือผู้ที่ไม่ใช่ญาติเป็นผู้ชำระเงิน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำหรับเอกสารสำคัญ นอกจากนี้หากจำเป็นสถาบันและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอาจขอ "เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ " ในกรณีดังกล่าวโปรดส่งเอกสารทันที
เอกสารแต่ละฉบับที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นแบบอื่น จะต้องส่งในรูปแบบต้นฉบับ (ไม่สามารถถ่ายสำเนาได้)
เอกสารรับรองจะต้องออกภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออก อย่างไรก็ตามหากเอกสารที่ออกในต่างประเทศอาจออกภายใน 6 เดือน
หากเอกสารแต่ละฉบับเขียนด้วยภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษโปรดแนบเอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
ในกรณีนี้ การลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้แปล, บริษัทแปล, ผู้อำนวยการโรงเรียน และอื่น ๆ ซึ่งลงชื่อว่าเอกสารแปลถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น
เอกสารการสมัครจะถูกใช้สำหรับการคัดกรองการรับสมัคร, การสมัครเพื่อรับใบรับรองสถานภาพการพำนัก และสำหรับการลงทะเบียนนักเรียนในช่วงกลางเทอม แต่จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม

สำหรับผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่น


การดำเนินการ
ผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการสมัคร (ชำระค่าตรวจสอบเอกสารและค่าสมัคร) ที่สำนักงานโรงเรียนในนามผู้สมัคร นอกจากนี้ผู้ค้ำประกันจะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมการสื่อสารระหว่างโรงเรียนไปยังผู้สมัคร
ผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นจะเป็นผู้ติดต่อกับทางโรงเรียนหากมีปัญหาเรื่องการเรียนและเรื่องสุขภาพในช่วงระหว่างที่เรียนอยู่โดยจะร่วมกับทางโรงเรียนในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

คุณสมบัติ

โดยรวมผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นจะต้องเป็นคนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในโตเกียวหรือใกล้เคียง หรือ เป็นบุคคล
ที่มีสถานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงในประเทศญี่ปุ่น


เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใบรับรองสถานภาพการพำนักและวีซ่า


ในกรณีที่มีการเข้าประเทศใหม่
ผู้ที่เข้าเรียนในสถาบันจะได้รับสถานะ “นักเรียนแลกเปลี่ยน” ในฐานะนักเรียนต่างชาติโดยกระทรวงยุติธรรม
สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศสามารถรับวีซ่าและมาญี่ปุ่นได้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ผู้สมัครจากต่างประเทศหรือจากผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นในการสมัครและ
ค่าตรวจสอบเอกสารให้กับโรงเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการยื่นขอใบรับรองการขอวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
หลังจากทางโรงเรียนได้รับใบรับรองแล้ว จะส่งไปยังผู้สมัครที่อยู่ต่างประเทศหรือผู้ค้ำประกันใน
ญี่ปุ่น จากนั้นผู้สมัครหรือผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่นจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียนจากทางโรงเรียน
ใบรับรองนี้จะใช้ในการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตพร้อมทั้ง “หนังสือเดินทาง” “ใบรับรองสถานะ”
“ใบรับรองการเข้าเรียน” รวมถึงเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ

ในกรณีที่มีสถานะ "พำนักระยะสั้น"
หากเป็นผู้สมัครในประเทศที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันและมีสถานะ "พำนักระยะสั้น" สำหรับการท่องเที่ยวหรือการเยี่ยมชม จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่นได้และจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่เข้าประเทศใหม่

ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครจนถึงการมาถึงญี่ปุ่น

(ผู้ค้ำประกันต่อไปนี้จะหมายถึง “ A ผู้ค้ำประกันในประเทศของตน (ผู้ปกครอง)” “B สำนักงานสาขาของ
ผู้สมัครจากต่างประเทศ” และ “ C ผู้ค้ำประกันในญี่ปุ่น”
ผู้สมัคร
ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ผู้ค้ำประกัน B หรือ C
ผู้ค้ำประกัน B หรือ C
หลังจากยืนยันว่าเอกสารการสมัครที่ผู้สมัครส่งมานั้นสมบูรณ์แล้วให้สมัครที่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันพร้อมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 20,000 เยน
สถาบันสอนภาษาบุงขะ
การตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่จะมีการแจ้งไป
ยังผู้ค้ำประกัน B หรือ C (พร้อมแนบการโอนค่าสมัครเพื่อแสดงว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์)
ผู้ค้ำประกัน A หรือ C
เมื่อได้รับการแจ้งว่าผ่าน ให้ใช้แบบฟอร์มการโอนชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 120,000 เยนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ่ายสำเนาใบเสร็จของแบบฟอร์มการโอนชำระเงิน และส่งไปยังสถาบัน
สถาบันสอนภาษาบุงขะ
หลังจากได้รับการยืนยันชำระค่าสมัครแล้วใบรับค่าสมัครจะส่งให้ผู้ค้ำประกัน B หรือ C
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนจะดำเนินการยื่นเอกสารขอใบรับรองสถานะไปยังสำนักงานตรวจคน
เข้าเมืองของญี่ปุ่นต่อไป
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
การตรวจสอบจะดำเนินการตามเอกสารการสมัคร และใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจะถูกส่งไปยังสถาบัน
* แม้ว่าจะผ่านการสอบในสถาบัน แต่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองติดภารกิจทางการทูตในต่างประเทศ
สถาบันสอนภาษาบุงขะ
ส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและแบบฟอร์มการโอนชำระเงินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนให้กับผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกัน B หรือ C
ใบรับรองสถานภาพการพำนักและจดหมายตอบรับที่ส่งจากโรงเรียนจะถูกส่งไปยังผู้สมัคร
ผู้สมัคร
การยื่นขอวีซ่าจะประกอบด้วยใบรับรองสถานะ ใบรับรองการเข้าเรียน หนังสือเดินทาง รูปถ่าย ที่ส่งโดยผู้ค้ำประกัน B หรือ C
ผู้ค้ำประกัน B หรือ C
เตรียมตัวสำหรับการมาญี่ปุ่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าศึกษา
หากไม่สามารถมาญี่ปุ่นได้ภายใน 1 เดือนนับจากพิธีเปิดการศึกษา การลงทะเบียนจะถูกเลื่อนหรือยกเลิกเนื่องจากการจัดการชั้นเรียน

เกี่ยวกับการคืนเงินค่าเล่าเรียน


ในกรณีที่ใบรับรองสถานภาพการพำนักไม่ได้รับการอนุมัติ
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งจดหมายตอบรับคืน

ในกรณีที่ใบรับรองสถานภาพการพำนักได้รับการอนุมัติ แต่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่าและยังไม่มาถึงญี่ปุ่น
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมแรกเข้า อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งจดหมายตอบรับและใบรับรองสถานภาพการพำนักคืน

ในกรณีที่สมัครขอวีซ่าที่สถานทูตในต่างประเทศ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติและไม่สามารถมาญี่ปุ่นได้
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะต้องส่งจดหมายตอบรับคืน และเอกสารยืนยันว่าไม่มีการออกวีซ่าที่สถานทูตในต่างประเทศ

ในกรณีที่ได้รับวีซ่า แต่ปฏิเสธการเข้าเรียนก่อนออกจากประเทศ
คืนเงินให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมแรกเข้า อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องส่งเอกสารที่สามารถยืนยันการเพิกถอนวีซ่า ใบรับรองสถานภาพการพำนัก และจดหมายตอบรับคืน

ในกรณีที่นักเรียนที่เดินทางมาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าลาออกหรือไม่มาเรียน
การชำระเงินทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคืน

การถูกปฏิเสธวีซ่าสถานะนักเรียนจากกรมตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น
การสมัครจะถูกยกเลิกรวมถึงการคืนเงิน อย่างไรก็ตามใบรับรองการรับเข้าจะต้องทำการคืนกลับมาภายในสิ้นเดือน

หากท่านถือสัญชาติญี่ปุ่น หรือ มีสถานะพำนักในญี่ปุ่น (รวมถึงการพำนักระยะสั้น) การรับสมัครจะถูกยกเลิก
จะได้รับการคืนเงินทั้งหมดยกเว้นค่าตรวจสอบเอกสารและค่าสมัคร การยกเลิกการดำเนินการทางเอกสารจะกระทำภายในเดือนนั้นก่อนการปิดรับสมัคร